Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wskazówki dla autorów

Zgłaszany artykuł powinien zawierać:

  1. ORCID ID i afiliację Autora.
  2. Streszczenie w wersji Pl i EN zgodnie z poniższym wzorem:

– cel (aim): ………….
– metody (methods): ………………..
– rezultaty (results): …………………..
– wnioski (conclusions): …………………..
– słowa kluczowe (key words): ………………………

Identyfikacja źródeł: przypisy harwardzkie i bibliografia

Za obowiązujący wzór od numeru 3-4 2019 przyjmujemy system harwardzki, wg którego przypisy podawane są w nawiasie bezpośrednio w tekście, a każdy artykuł kończy bibliografia.

Przykłady

Proces uczenia się języka przez dziecko zależy od interakcji społecznych (Żytko, 2010, s. 11).

dwóch autorów (Kowalski, Nowak, 2001, s. 36, 42).
trzech i więcej (Tracki i in., 2001, s. 11–14).

(A. Nowak, 1990, s. 12).
(J. Nowak, 1990, s. 34–36).

(Kowalski i in., 1990, s. 11–14; Kowalski, Nowak, 2001, s. 36, 42).

(Kowalski, 1990a, s. 11–14). (Kowalski, 1990b, s. 88).

źródła pierwotnego i bezpośrednio cytowanego/przywoływanego. (Kowalski, 2001, s. 12, cyt. za: Nowak, 1999, s. 66).

(Kopik, 2015/2016, s. 29).

(Kowalski, 2014, s. 12).

(Kowalski, 2016, s. 39/akapit 4/Analiza przypadku rozpoznawania).

(IPMS, MSZ, sygn. A. 11. E/504, k. 3).

(IPMS, MSZ a, sygn. A. 11. E/504; IPMS, MSZ b, sygn. A. 11. E/504)

Bibliografia

Szulakiewicz W. (2015), Bronisław Trentowski w życiu prywatnym – autoportret filozofa w listach, w: W. Szulakiewicz (red.), Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliograficzne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, Zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygn. A.11. E/504: (a) Pismo P. Frasera z 23 grudnia 1943 roku do K. Wodzickiego informujące o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia polskich uchodźców, głównie dzieci w Nowej Zelandii; (b) Pismo P. Frasera z 17 stycznia 1944 roku do K. Wodzickiego informujące o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia polskich uchodźców, głównie dzieci w Nowej Zelandii.

Kowalski A., Metodyka nauczania, http://www.jezykpolski.pl (dostęp: 15.12.2015). Projekt Odkrywamy matematykę, http://www.pedagogikawczesnoszkolna.ukw.edu.pl/jednostka/ wczesnoszkolna_przedszkolna/odkrywamy_matematyke_ukw (dostęp: 2.01.2016).

 

Wzór bibliografii

Źródła archiwalne:
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie (IPMS), Zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygn. A.11. E/504, Pismo P. Frasera z 23 grudnia 1943 roku do K. Wodzickiego informujące o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia polskich uchodźców, głównie dzieci w Nowej Zelandii.
Opracowania:
Artymowicz A. (1999), ABC metodyki, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Kopik A. (2015/2016), Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna – granice pojęć, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane” nr 1.
Kowalski A. (1999), Metodyka nauczania, http://www.jezykpolski.pl (dostęp: 15.12.2015). Kowalski B. (2001a), Strategie polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kowalski B. (2001b), Polityka XX wieku, Olsztyn: Wydawnictwo XYZ.
Kowalski M. (red.) (2014), ABC metodyki, Warszawa: WSiP. Kowalski M. (oprac.) (2015), Tytuł, Warszawa: WSiP. Projekt Odkrywamy matematykę,
http://www.pedagogikawczesnoszkolna.ukw.edu.pl/jednostka/ wczesnoszkolna_przedszkolna/odkrywamy_matematyke_ukw (dostęp: 2.01.2016). Schaffer H. R. (1989), Psychologia dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe XYZ.
Szulakiewicz W. (2015), Bronisław Trentowski w życiu prywatnym – autoportret filozofa w listach, w: W. Szulakiewicz (red.), Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliograficzne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Tracki A., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001), Statystyka elementy teorii i zadania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

 

WAŻNE!!!

1. Jeżeli przypis występuje na końcu zdania, kropkę zamykającą wypowiedzenie stawiamy PO NAWIASIE. Po nawiasie stawiamy też inne znaki interpunkcyjne.
Przykład:

Proces uczenia się języka przez dziecko zależy od interakcji społecznych (Żytko, 2010, s. 11).
2. Tytuły książek i artykułów zapisujemy TYLKO ITALIKIEM.

3. Cytaty zapisujemy ITALIKIEM i JEST TO JEDYNE WYRÓŻNIENIE, jakie stosujemy w zapisie tych fragmentów tekstu.

4. W tekście, po nazwisku Autora stawiamy przecinek (Kowalski, 2007, s. 15)

 

[aktualizacja 2019-11-17]
RG