Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Procedura recenzowania

 

Procedura recenzowania artykułów w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym” jest zgodna z załącznikiem do komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej kwestii z dnia 2 czerwca 2015 r.

Oceny publikacji dokonuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor (lub autorzy) recenzowanej publikacji i recenzenci są anonimowi w całej procedurze recenzowania. W razie potrzeby recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zachodzące bezpośrednie relacje osobiste (a zwłaszcza pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), jak również podległość zawodową względnie bezpośrednią współpracę naukową w ciągu co najmniej ostatnich dwóch lat przed sformułowaniem recenzji.

Każda pisemna recenzja zawiera jasno sprecyzowaną konkluzję dotyczącą warunków zamieszczenia artykułu w publikacji lub też jego niedopuszczenia.

Wymogi redakcyjne i formularz recenzji są upowszechnione na stronie internetowej. Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma bez wskazania recenzowanych artykułów i wydań czasopisma.

 

Druk recenzji:

druk recenzji [docx]

druk recenzji [pdf]

 

[aktualizacja: 2018-03-21]