Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2016

STRONA TYTUŁOWA
STRONA REDAKCYJNA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ANNA JABŁOŃSKA
Obraz szkolnictwa parafialnego archidiakonatu gnieźnieńskiego
z końca XVII wieku w świetle wizytacji Stanisława Lipskiego
STRONY 7–26
DOI: 10.17460/2016.3_4.01

ANNA KRÓLIKOWSKA
Jezuickie seminaria nauczycielskie – pierwsze instytucjonalne formy kształcenia nauczycieli w Polsce
STRONY 27–39
DOI: 10.17460/2016.3_4.02

AGATA SAMSEL, URSZULA WRÓBLEWSKA
Uczniowie białostockich szkół w walce z rusyfikacją (1807–1915)
STRONY 40–56
DOI: 10.17460/2016.3_4.03

PAWEŁ ŚPICA
Wychowanie domowe i edukacja szkolna dzieci polskich w Prusach Zachodnich w połowie XIX wieku w świetle czasopisma „Nadwiślanin” i dodatku pt. „Gospodarz”
STRONY 57–72
DOI: 10.17460/2016.3_4.04

CZESŁAW GALEK
Postawy patriotyczne uczniów zaboru pruskiego przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystyczne
STRONY 73–86
DOI: 10.17460/2016.3_4.05

ROMUALD GRZYBOWSKI
Szkic do portretu edukacji gdyńskiej: okoliczności powstania i rozwój szkół zawodowych w Gdyni w latach Drugiej Rzeczypospolitej
STRONY 87–103
DOI: 10.17460/2016.3_4.06

JOLANTA DZIENIAKOWSKA
Czasopismo „Oświata i Wychowanie” (1929–1939) w systemie prasowym władz szkolnych Drugiej Rzeczypospolitej
STRONY 104–121
DOI: 10.17460/2016.3_4.07

ALEKSANDRA FELINIAK, WIESŁAWA LEŻAŃSKA
Organizacyjne formy kształcenia nauczycieli przedszkoli w Łodzi w latach 1945–1989
STRONY 122–143
DOI: 10.17460/2016.3_4.08

MATERIAŁY

KAROL POZNAŃSKI
Raport ministra Oświecenia Narodowego Awraama Norowa z wizytacji szkół Okręgu Naukowego Warszawskiego w 1856 roku
STRONY 144–179
DOI: 10.17460/2016.3_4.09

TERESA GUMUŁA, STANISŁAW MAJEWSKI
Badania Profesora Stanisława Mauersberga (1924–2012) nad szkolnictwem w Polsce w XX stuleciu STRONY 180-195
DOI: 10.17460/2016.3_4.10

KATARZYNA ŚLIWAK
Activities of Fr. Zygmunt Kaczynski – Minister of Religious Affairs and Public Education in the government-in-exile (1943–1945)
STRONY 196–208
DOI: 10.17460/2016.3_4.11

SYLWETKI
ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
Kamilla Mrozowska (1917–2002) – nauczycielka – uczona – mistrz
STRONY 209–222
DOI: 10.17460/2016.3_4.12

JANINA KAMIŃSKA
Szkoła – nauczyciel – wychowanie: wokół jubileuszu profesor Ireny Szybiak
STRONY 223–237
DOI: 10.17460/2016.3_4.13

RECENZJE
WITOLD CHMIELEWSKI
Władysława Szulakiewicz: O uczących i uczonych. Szkice
z pedeutologii historycznej
, Toruń 2014, s. 274
STRONY 238–241

EDWARD WALEWANDER
Prawda i pamięć. Wspomnienia, oprac. E. Orzechowska, Lublin 2016, s. 292
STRONY 242–244

EDWARD WALEWANDER
Witold Jan Chmielewski: Polskie osiedle Santa Rosa
w Meksyku 1943−1946
, Warszawa 2015, s. 290
STRONY 245–246

PAWEŁ ŚPICA
Wiesław Theiss: Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza
ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908–1939
, Toruń 2012, s. 428
STRONY 247–252

STANISŁAW KOWALCZYK
Mentalność rosyjska a Polska, red. ks. E. Walewander, Lublin 2015, s. 224
STRONY 253–256

WIESŁAW THEISS
Witold Jan Chmielewski: Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki
w świetle własnych notatek, listów i pism (1944–1950)
, Warszawa 2014, s. 261
STRONY 257–261

JERZY KOCHANOWICZ
Ludwik Grzebień, Beata Topij-Stempińska: Konwikt szlachecki
w Tarnopolu 1856–1886
. Słownik wychowanków, Kraków 2016, s. 349
STRONY 262–265

JACEK KULBAKA
Czesław Galek: Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno-wschodnich
terenach monarchii austro-węgierskiej w polskiej literaturze
pamiętnikarskiej i beletrystycznej
, Zamość 2012, s. 295
STRONY 266–272

DOROTA GRABOWSKA-PIEŃKOSZ
Joanna Falkowska: Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu
autonomii: twórcy i idee
, Toruń 2013, s. 359
STRONY 273–276

HANNA MARKIEWICZOWA
Aleksander R. Sokołow: Dobroczynność w Rosji Carskiej:
od czasów dawnych do początku XX wieku
, Warszawa 2013, s. 150
STRONY 277–282

IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA
Stanisław Frycie: Szkice do portretu, Szczecin 2015, s. 332
STRONY 283–287

KRONIKA
DANUTA APANEL, JOANNA E. DĄBROWSKA
Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania Towarzystwa Historii
Edukacji
, Warszawa, 14 stycznia 2016 roku
STRONY 288–292

BEATA GOLA, DOROTA PAULUK
II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Realizm filozoficzny
jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej
, Kraków, 29 kwietnia 2016 rok
STRONY 293–297

JAN RYŚ
Debata edukacyjna Rewolucja czy ewolucja – dylematy polskiej
edukacji w świetle proponowanych zmian
, Kraków, 30 marca 2016 roku
STRONY 298–301

MARIA RADZISZEWSKA
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Życie
codzienne nauczycieli w XIX i XX wieku. Związki i organizacje nauczycielskie
, Kalisz, 18–19 kwietnia 2016 roku
STRONY 302–310

 

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2016 (całość)