Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2017

STRONA TYTUŁOWA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

BEATA TOPIJ-STEMPIŃSKA
Pamięć o szkole w czasie zatrzymana. Wspomnienia Krzemieńczan i Chyrowiaków
STRONY: 7–22
DOI: 10.17460/2017.1_2.01

WIESŁAWA LEŻAŃSKA
Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Anieli Szycówny (1869–1921)
STRONY: 23–38
DOI: 10.17460/2017.1_2.02

MAREK  JAKUBIAK
Pierwsza polska politechnika
STRONY: 39–56
DOI: 10.17460/2017.1_2.03

JERZY DOROSZEWSKI
Pozaszkolna działalność oświatowa Ukraińców na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939
STRONY: 57–88
DOI: 10.17460/2017.1_2.04

RYSZARD ŚLĘCZKA
Myśl pedagogiczna prezentowana na łamach „Ruchu Pedagogicznego” w latach 1918–1939
STRONY: 89–102
DOI: 10.17460/2017.1_2.05

KATARZYNA PLUTECKA
Paradygmaty pedeutologiczne w świetle poglądów Marii Grzegorzewskiej
STRONY: 103–114
DOI: 10.17460/2017.1_2.06

WITOLD CHMIELEWSKI
Polska myśl i praktyka pedagogiczna na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939–1945). Zarys problematyki
STRONY: 115–132
DOI: 10.17460/2017.1_2.07

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK
Polskie czasopisma emigracyjne wspierające edukację w Wielkiej Brytanii w  latach 1946–2017
STRONY: 133–153
DOI: 10.17460/2017.1_2.08

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA
Życie wartościowe Kobiet „drugiej konspiracji”. Perspektywa temporalna
STRONY: 154–165
DOI: 10.17460/2017.1_2.09

MATERIAŁY
WITOLD CHMIELEWSKI
Jubileusz księdza profesora Edwarda Walewandra
STRONY: 166–180
DOI: 10.17460/2017.1_2.10

SYLWETKI
Ks. EDWARD WALEWANDER
Ks. Wincenty Pieńkowski (1786-1863), Biskup lubelski, propagator szkolnictwa
STRONY: 181–190
DOI: 10.17460/2017.1_2.11

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
Józef Madeja (1899–1975)
STRONY: 191–201
DOI: 10.17460/2017.1_2.12

IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA
Profesor Stanisław Frycie, nauczyciel wielu pokoleń (1933–2013)
STRONY: 202–210
DOI: 10.17460/2017.1_2.13

RECENZJE
ZYGMUNT ZIELIŃSKI
Teresa Leonarda Kuniszewska MSF: Błogosławiona Bolesława Lament (1862-1946) jako wychowawczyni warunkach zaboru, Polski niepodległej i okupacji, Lublin 2016, s. 333
STRONY: 211–215

EDWARD WALEWANDER
Marian Surdacki: Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. TN KUL, Lublin 2015, ss. 641
STRONY: 216–218

JERZY DOROSZEWSKI
Bogdan Szyszka: Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916–2016, Zamość 2016, s. 253
STRONY: 219–221

MARIUSZ BRODNICKI
Hanna Markiewiczowa: Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 2016, s. 296
STRONY: 222–224

JAN ŻEBROWSKI
Józef Golec i Rajmund Głembin: Dwa wieki sopockiego szkolnictwa, Cieszyn 2014, s. 488
STRONY: 225–230

KRONIKA
JOANNA FALKOWSKA, DOROTA GRABOWSKA-PIEŃKOSZ
Sprawozdanie z sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań – kierunki poszukiwań – projekty badawcze, Toruń, 6 grudnia 2016 r.
STRONY: 231–234

BEATA GOLA, DOROTA PAULUK
III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016, Kraków, 3 kwietnia 2017 roku
STRONY: 235–238