Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2016

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2016 (całość)

STRONA TYTUŁOWA
STRONA REDAKCYJNA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ANNA JABŁOŃSKA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Nauczyciel szkoły parafialnej w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
na przykładzie archidiakonatu gnieźnieńskiego – założenia a rzeczywistość

strony 7–25
DOI:10.17460/2016.1_2.01

WIESŁAWA LEŻAŃSKA
Uniwersytet Łódzki
Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Henryka Wernica
strony 26–39
DOI:10.17460/2016.1_2.02

KS. CZESŁAW GALEK
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
Szkolnictwo w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku
w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej

strony 40–62
DOI:10.17460/2016.1_2.03

MIROSŁAW ŁAPOT
Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
Placówki wychowania przedszkolnego we Lwowie do roku 1939
strony 63–87
DOI:10.17460/2016.1_2.04

JERZY DOROSZEWSKI
Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
Pochodzenie społeczne uczniów seminariów nauczycielskich w Polsce w latach 1918–1937
strony 88–102
DOI:10.17460/2016.1_2.05

HANNA WÓJCIK-ŁAGAN
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Szkoła z lat 20. XX w. w oczach Władysława Bieńkowskiego,
autora powojennych koncepcji edukacyjnych z lat: 40. i 50. XX w.

strony 103–123
DOI:10.17460/2016.1_2.06

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
Uniwersytet Opolski
„Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” (1958–1991)
strony 124–141
DOI:10.17460/2016.1_2.07

EDYTA KAHL-ŁUCZYŃSKA
Uniwersytet Zielonogórski
Działalność oświatowa Związku Nauczycielstwa Polskiego
w okresie „propagandy sukcesu” (1970–1980)

strony 142–158
DOI:10.17460/2016.1_2.08

MATERIAŁY
EWA KULA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Język wykładowy w szkołach zaboru rosyjskiego
jako przedmiot obrad Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego

strony 159–172
DOI:10.17460/2016.1_2.09

ALBIN GŁOWACKI
Uniwersytet Łódzki
Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców (1941–1946)
strony 173–193
DOI:10.17460/2016.1_2.10

SYLWETKI
PIOTR PALUCHOWSKI
Gdański Uniwersytet Medyczny
Henryk (Heinrich) Kühn (1690–1769) – wybitny matematyk,
profesor Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego

strony 194–209
DOI:10.17460/2016.1_2.11

RECENZJE
Władysława Szulakiewicz: O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej,
Toruń 2014, s. 274 – JOANNA KRÓL
strony 210-213

Zygmunt Zieliński: Educatrix et Advocata. Wychowawca i Obrońca. Miejsce Kościoła
w dziejach Narodu. Studia i szkice, Lublin 2015, s. 294 – KS. EDWARD WALEWANDER
strony 214–216

Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów
i rozpraw ofi arowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu
80 urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Toruń
2015, s. 637 – HANNA MARKIEWICZOWA
strony 217–220

Wiesław Jamrożek: Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki
edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań 2015, s. 196 – JUSTYNA GULCZYŃSKA
strony 221–223

Eleonora Sapia-Drewniak: „Oświata Dorosłych” (1957–1990) jako źródło do dziejów
edukacji dorosłych, Opole 2014, s. 282 – PAULINA DEPCZYŃSKA
strony 224–226

Ks. Robert Strus: Wychowanie patriotyczne na katechezie, Lublin 2012, s. 80
– KS. EDWARD WALEWANDER
strony 227–229

Natalia Rykowska: Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze, Lublin 2015,
s. 243 – KS. ZYGMUNT ZIELIŃSKI
strony 230–232

Witold Jan Chmielewski: Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych
notatek, listów i pism (1944–1950), Warszawa 2014, s. 261 – JOANNA KRÓL
strony 233–238

ANDRZEJ PAWEŁ BIEŚ SJ, ANNA KRÓLIKOWSKA, BEATA TOPIJ-STEMPIŃSKA:
Konferencja naukowa Instytucje edukacyjne w Krakowie i na ziemiach polskich
w XIX wieku i początkach XX wieku, Kraków, 1–2 kwietnia 2016 roku
strony 239–247

HALINA ROTKIEWICZ: Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego, Warszawa, 11 maja 2016 roku
strony 248–255