Wskazówki dla autorów

Wskazówki do opracowania artykułów przeznaczonych
do publikacji w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”

Każdy Autor jest zobowiązany do podania afiliacji oraz numeru ORCID.

Wymagana struktura streszczenia:

– cel (aim): ………………………

– metody (methods): ……………………..

– rezultaty (results): ……………………

– wnioski (conclusions): …………………………

– słowa kluczowe (key words): ………………………….

Bibliografia:

– alfabetycznie, według nazwisk,

– tytuł, red. lub opracowanie.

 

WZORY:

Podracki J., Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

 

Słownik skrótów i skrótowców, oprac./red. J. Podracki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

 

– na końcu i po każdym opisie (w bibliografii i przypisach) dajemy kropkę

– kropka jest również znakiem kończącym zdania – niezależnie od tego, czy na ich końcu występuje „domykający” je cudzysłów, numer przypisu, czy też oba te znaki naraz:

…Kowalski”.     …Kowalski1.       …Kowalski”1.

 

w: – bez nawiasu, małe i przed w stawiamy przecinek (w bibliografii i przypisach) – np.:
J. Kowalski, Druga wojna światowa w Polsce, w: Historia II wojny światowej, red. K. Nowak, M. Wiśniewski, Warszawa, PWN, 1999, s. 123.

– nie piszemy w, jeśli artykuł jest zamieszczony w czasopiśmie – np.:

J. Kowalski, ABC metodyki, „Polonistyka” 1992, nr 5, s. 26.

 

przed rokiem, po nazwie wydawnictwa stawiamy przecinek (w bibliografii i przypisach)

 

tytuł książki czy artykułu, działu (rozdziału), cyklu (np. Barwy walki), filmu, wystawy obrazów, obrazu oznaczamy wyboldowaną kursywą (w artykule, bibliografii i przypisach)

 

– tytuły czasopism: jasne, proste, w cudzysłowie (np. „Gazeta Wyborcza” (w artykule, bibliografii i przypisach)

 

– linki do stron www – jasną kursywą, np. www.onet.pl

Jeśli cytat pochodzi z Internetu, to wtedy przypis wygląda następująco:

J. Kowalski, Recenzja, Internet, (dostęp: 12.12.2008 r.), dostępny: www.onet.pl/ksiazki/recenzje

lub tylko                     Internet, (dostęp: 12.12.2008 r.), dostępny: www.onet.pl/ksiazki/recenzje

 

Przypisy

M. Czerwińska, Interpretacja tekstu, w: Pytania i odpowiedzi, red. J. Rutkowiak, Warszawa, WSiP, 2003.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

lub (w przypadku braku wydawnictwa):

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 2003.

Tamże, s. 10.                                   → NIE Ibidem

Jeśli ta sama pozycja pojawia się później w przypisie wówczas:

J. Podracki, Słownik…, s. 15.         → BEZ op. cit.